Intravilán

 
 

ZELENÁ STRECHA


 

V zastavanom území sa prvky zelenej infraštruktúry na zachytávanie vody dajú využiť rovnako dobre ako v otvorenej krajine. Dobrým príkladom a pomerne jednoduchým riešením je zachytávanie dažďovej vody zo striech, ktorá sa dá následne využiť ako úžitková voda. Stúpa tiež popularita zelených striech, či už na domoch alebo iných objektoch (garáže, pivnice, ...). Ich výhodou okrem atraktívneho vzhľadu je šetrenie energie, regulácia teplôt a zníženie zaťaženia kanalizačného systému.

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA


Dnešná krajina sčasti stráca schopnosť prirodzenej absorpcie zrážkovej vody, čo spôsobuje značné problémy, ako je erózia, rýchle vysychanie, nedostatok vlahy. Jednou z ciest, ako sa vysporiadať s touto situáciou, je práve zadržiavanie vody v krajine, ideálne priamo na miestach, kde zrážky spadnú. Dá sa to docieliť viacerými spôsobmi, ako je obnova mokradí, budovanie retenčných a akumulačných nádrží, jazierok a systémov, prostredníctvom ktorých sa dá voda dočasne uložiť keď jej máme nadbytok, a následne prerozdeliť v rámci územia počas suchých období.

Okrem zadržania vody a eliminácie vlahového deficitu plnia tieto opatrenia aj funkciu prinavrátenia životných foriem (fauny, flóry) do ich prirodzeného prostredia. Trendom v urbanizovanej krajine sú zelené strechy, dažďové záhradky, využívanie priepustných materiálov pri výstavbe a iné opatrenia, ktoré sa snažia napodobniť prirodzené odtokové vlastnosti danej lokality pred urbanizáciou. Voda sa tak menej rozlieva po povrchu a rýchlejšie sa vracia do svojho prirodzeného kolobehu.

 

EXTRAVILÁN

 

OBNOVA STARÝCH RAMIEN


 

Mokraď Trenčianské Biskupice

 

Hlavným motívom návrhu je prinavrátiť tomuto miestu identitu postavenú na fragmentoch minulosti, kedy sa rieka Váh neregulovane vylievala a často menila svoj geomorfologický charakter koryta. Terénne modelácie sme preto upravili tak, aby sme vytvorili bohatú spleť zamokrených vodných plôch, peších trás a príjemných zákutí obklopených širokým druhovým zložením vegetácie. Práve brehové porasty vodných tokov sú mimoriadne dôležitým typom vegetácie v krajine, pretože slúžia ako stanovište značného počtu druhov

živočíchov a navyše patria medzi mokraďné ekosystémy, ktoré su jedným z ohrozených typov ekosystémov. Druhou podstatnou osou nášho uvažovania bol sociálny rozmer riešeného územia predstavujúci demokratické miesto na periférii urbanizovaného prostredia. Demokratické svojou prístupnosťou, slobodou aktivít a rovnosťou. Do lokality prinášame mnohovrstevné aktivity pre oddych a rekreáciu a dávame tak možnosť návštevníkom tráviť zmysluplne svoj voľný čas.

OBNOVA STARÝCH RAMIEN


Jazero

Piltoným projektom v rámci obnovy starých ramien rieky Nitra bola záchrana jazera pri hati v Preseľanoch, ktoré sa nám podarilo premeniť z už takmer vyschnutého močiara na plnohodnotnú vodnú plochu. Jazero sme vyčistili a vybudovali malé objekty kvôli regulácii prietoku, napojené na rieku. Okolie jazera sme revitalizovali a vysadili nové stromy. V krátkom čase bol badateľný návrat pôvodných druhov vtáctva a rýb, čím sa zvyšuje biodiverzita prostredia.

 

BIOKORIDOR PRESEĽANY


 

Jedným z našich projektov na zadržanie vody a zvýšenie ekologickej krivky územia je vybudovanie biokoridoru a revitalizácia mŕtvych ramien rieky Nitra. Navrhovaný biokoridor by mal obsahovať líniový porast so stromami prirodzených druhov a pretekajúci vodný tok, čím sa vytvoria priaznivé podmienky pre habitat s bohatou biodiverzitou.

Následne sa zabezpečí dotácia vody do vyschnutých mŕtvych ramien rieky, čím sa vytvoria ďalšie hodnotné habitaty mokraďového charakteru. Okrem toho bude biokoridor významným krajinným prvkom obdobne ako samotný vodný tok v krajine. Do budúcna môže plniť aj oddychovú funkciu pre návštevníkov z okolia..

ODSTRAŇOVANIE STARÝCH ENVIROMENTÁLNÝCH ZÁŤAŽÍ


V rámci aktivít združenia máme za sebou aj odstránenie starého nelegálneho smetiska v extraviláne obce. Pri vyvážaní odpadu sme narazili na spodnú vodu v terénnej zníženine, čím sa zrodil nápad na vybagrovanie nového jazierka za účelom akumuláciu vody. Aktuálne plní funkciu zavlažovania.